پایان نامه ارشد

منابع تحقیق c (601)

2-3-5 المان‌های چهار ضلعی292-4 المان‌های ایزو پارامتریک322-5 المان‌های سه بعدی382-6 مشخصات المان422-6-1 روش انتگرال تعادل گرما(ریتز):432-6-2 روش تغییرات442-6-3 روش باقیمانده های وزنی452-7 فرمولاسیون معادلات هدایت حرارتی492-8 مقدمه ای بر آمار532-8-1 جامعه آماری532-8-2 نمونه542-8-3 متغیر542-8-4 دامنه552-9 Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

تحقیق c (590)

1-4-اهداف تحقیق51-5- مدل تحقیق61-6- فرضیه های تحقیق71-7-روش تحقیق81-8- جامعه آماری81-9- نمونه آماری81-10- ابزار جمع آوری اطلاعات81-11- قلمرو تحقیق81-12- تعریف عملیاتی متغیرها و واژه های تحقیق9فصل دوم: ادبیات تحقیق10بخش اول: مبانی نظری تحقیق112-1- رضایت شغلی112-1-1- عوامل Read more…

By 92, ago