پایان نامه ارشد

منابع تحقیق c (592)

3-3- ابزارهای پژوهش953-3-1- پرسشنامه جرأتورزی گمبریل و ریچی(1975)963-3-2- پرسشنامه سنجش علائم هراس اجتماعی(1381)973-3-3- پرسشنامه عزتنفس کوپراسمیت(1967)983-3-4- ضرایب پایایی متغیرهای مختلف تحقیق993-4- شیوهی اجرای پژوهش1003-5- تجزیه و تحلیل دادهها:104فصل چهارم : یافتههای تحقیق1064-1-یافتههای توصیفی1064-2- یافتههای مربوط Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

تحقیق c (590)

1-4-اهداف تحقیق51-5- مدل تحقیق61-6- فرضیه های تحقیق71-7-روش تحقیق81-8- جامعه آماری81-9- نمونه آماری81-10- ابزار جمع آوری اطلاعات81-11- قلمرو تحقیق81-12- تعریف عملیاتی متغیرها و واژه های تحقیق9فصل دوم: ادبیات تحقیق10بخش اول: مبانی نظری تحقیق112-1- رضایت شغلی112-1-1- عوامل Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

JITM_Volume 5_Issue 4_Pages 195-218-1

DOI: http://dx.doi.org/10.22059/jitm.2013.36060 د ناوری اطلاعات دانشكده مديريت دانشگاه تهران دوره 5، شماره 4 زمستان 1392 صص 218- 195 شناسايي و تبيين عوامل مؤثر بر پذيرش نوآوري فناوري اطلاعات در سازمانهاي دولتي با رويكرد مدليابي معادلات Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

JITM_Volume 5_Issue 4_Pages 161-194-1

DOI: http://dx.doi.org/10.22059/jitm.2013.36059 د ناوری اطلاعات دانشكده مديريت دانشگاه تهران دوره 5، شماره 4 زمستان 1392 صص 194- 161 ارائة الگوي جامع هماهنگي اطلاعاتي شبكة تأمين خودروسازي با استفاده از روش فراتركيب 19621508024622 علي محقر، احمد Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

JITM_Volume 5_Issue 4_Pages 139-160-1

DOI: http://dx.doi.org/10.22059/jitm.2013.36058 د ناوری اطلاعات دانشكده مديريت دانشگاه تهران دوره 5، شماره 4 زمستان 1392 صص 160- 139 بررسي موانع توسعة فناوري اطلاعات و ارتباطات در دانشگاههاي جامع دولتي و ارائة راهكار هاي مناسب: پيمايشي Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

JITM_Volume 5_Issue 4_Pages 119-138-1

DOI: http://dx.doi.org/10.22059/jitm.2013.36057 د ناوری اطلاعات دانشكده مديريت دانشگاه تهران دوره 5، شماره 4 زمستان 1392 صص 138-119 تدوين چارچوب معماري دوركاري در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 19621508066532 محمد صادق ضيايي، تهمينه ناطق چكيده: Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

JITM_Volume 5_Issue 4_Pages 103-118-1

DOI: http://dx.doi.org/10.22059/jitm.2013.36056 د ناوری اطلاعات دانشكده مديريت دانشگاه تهران دوره 5، شماره 4 زمستان 1392 صص 118-103 مدل انتخاب نرم افزار مديريت خدمات فناوري اطلاعات مبتني بر رويكرد تاپسيس فازي 19621508074152 سعيد روحاني، محمدعلي شاه Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

JITM_Volume 5_Issue 4_Pages 85-102-1

DOI: http://dx.doi.org/10.22059/jitm.2013.36055 د ناوری اطلاعات دانشكده مديريت دانشگاه تهران دوره 5، شماره 4 زمستان 1392 صص 102- 85 بررسي تأثير تكنولوژي اطلاعات بر مديريت دانش با ميانجي گري توانمندسازي در شركت ملي حفاري ايران 19621507997952 Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

JITM_Volume 5_Issue 4_Pages 67-84-1

DOI: http://dx.doi.org/10.22059/jitm.2013.36054 د ناوری اطلاعات دانشكده مديريت دانشگاه تهران دوره 5، شماره 4 زمستان 1392 صص 84-67 بررسي تأثير خصوصيات مشتريان بر تمايل آنها به پذيرش خريد اينترنتي (پيمايشي پيرامون دانشكدة مديريت دانشگاه تهران) 19621508077962 Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

JITM_Volume 5_Issue 4_Pages 47-66-1

DOI: http://dx.doi.org/10.22059/jitm.2013.36053 د ناوری اطلاعات دانشكده مديريت دانشگاه تهران دوره 5، شماره 4 زمستان 1392 صص 66-47 ارائة مدلي براي ارزيابي تكنولوژي هاي ارتباطي در صنعت ارتباطات سيار 19621508012431 عرفان حاجي آخوندي، غلامرضا هاشم زاده Read more…

By 92, ago