برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ارشد

منبع تحقیق c (602)

4-3-1.تعاریف و اصطلاحات طراحی آزمایش 424-3-2.مراحل طراحی آزمایش 424-3-3.طراحی آزمایش به روش تاگوچی 464-4.رگرسیون خطی 484-5.بهینه‌سازی به روش الگوریتم ژنتیک 49فصل5:نتایج و بحث 515-1مقدمه 525-2اثر دما بر توزیع ضخامت آلومینیوم 525-3اثر دما بر ارتفاع برآمدگی Read more…

پایان نامه ارشد

منابع تحقیق c (601)

2-3-5 المان‌های چهار ضلعی292-4 المان‌های ایزو پارامتریک322-5 المان‌های سه بعدی382-6 مشخصات المان422-6-1 روش انتگرال تعادل گرما(ریتز):432-6-2 روش تغییرات442-6-3 روش باقیمانده های وزنی452-7 فرمولاسیون معادلات هدایت حرارتی492-8 مقدمه ای بر آمار532-8-1 جامعه آماری532-8-2 نمونه542-8-3 متغیر542-8-4 دامنه552-9 Read more…

پایان نامه ارشد

منبع تحقیق c (600)

2.فصل دوم :ادبیات تحقیق…..82-1-مباحث نظری82-2-روش های مختلف مدلسازی در مقیاس های مختلف82-2-1- روش مدل سازی اتمی82-2-2- روش های چند مقیاسی92-2-3- روش اتمی ـ پیوسته92-2-4- مکانیک کوانتومی112-2-5- دینامیک مولکولی122-2-6- روش مونت کارلو122-2-7- دینامیک نابجایی132-2-8- روش مکانیک Read more…

پایان نامه ارشد

دانلود مقاله c (599)

4-1-2- نتایج حاصل از شبیه سازی فنی Polysun در استان آذربایجان شرقی714-1-3- نتایج حاصل از تحلیل اقتصادی استان آذربایجان شرقی734-2- موقعیت جغرافیایی استان آذربایجان غربی744-2-1- شرایط اقلیمی استان آذربایجان غربی (شهر ارومیه)744-2-2- نتایج حاصل از Read more…

پایان نامه ارشد

پایان‌نامه رایگان c (595)

فصل اول : کلیات تحقیق1-1-مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..21-2- دسته بندی مواد زمینه …………………………………………………………………………………………………………………61-2-1-پلیمرها ………………………………………………………………………………………………………………………………….7 1-2-2- سرامیک ها …………………………………………………………………………………………………………………………..7 1-2-3- فلزات ………………………………………………………………………………………………………………………………….7 1-3- دسته بندی تقویت کننده ها …………………………………………………………………………………………………………8 1-3-1- الیاف ……………………………………………………………………………………………………………………………………8 1-3-2- الیاف شیشه …………………………………………………………………………………………………………………………..8 1-3-2-1- الیاف Read more…

پایان نامه ارشد

منبع تحقیق c (594)

قلمرو زمانی این تحقیق ازدی ماه سال1392تا مرداد 1393 است.2-1- : تعهد سازمانی2-1-1) مقدمهبررسی مسیر تاریخی مطالعات تعهد سازمانی حکایت ازآن دارد که این موضوع در سا لهای اخیر مورد توجه گسترده واقع شده است Read more…

پایان نامه ارشد

دانلود پایان‌نامه c (593)

2-6-2-رویکرد مدیریت مالی202-6-2-1-مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای212-6-2-2-مدل قیمت گذاری آربیتراژ212-6-3-رویکرد تلفیقی222-6-3-1-نسبت قیمت به سود هر سهم222-6-3-2-نسبت ارزش بازار دارایی ها به ارزش دفتری آن ها232-6-3-3-نسبت کیوتوبین232-6-4-رویکرد اقتصادی242-6-4-1-ارزش افزوده اقتصادی Economic Value Added242-7-پیشینه و Read more…

پایان نامه ارشد

منابع تحقیق c (592)

3-3- ابزارهای پژوهش953-3-1- پرسشنامه جرأتورزی گمبریل و ریچی(1975)963-3-2- پرسشنامه سنجش علائم هراس اجتماعی(1381)973-3-3- پرسشنامه عزتنفس کوپراسمیت(1967)983-3-4- ضرایب پایایی متغیرهای مختلف تحقیق993-4- شیوهی اجرای پژوهش1003-5- تجزیه و تحلیل دادهها:104فصل چهارم : یافتههای تحقیق1064-1-یافتههای توصیفی1064-2- یافتههای مربوط Read more…

پایان نامه ارشد

تحقیق c (590)

1-4-اهداف تحقیق51-5- مدل تحقیق61-6- فرضیه های تحقیق71-7-روش تحقیق81-8- جامعه آماری81-9- نمونه آماری81-10- ابزار جمع آوری اطلاعات81-11- قلمرو تحقیق81-12- تعریف عملیاتی متغیرها و واژه های تحقیق9فصل دوم: ادبیات تحقیق10بخش اول: مبانی نظری تحقیق112-1- رضایت شغلی112-1-1- عوامل Read more…